Mgr. Petr B. Ulrich - Oceňování nemovitých věcí - Frýdek-Místek

Postup


 

Postup při oceňování nemovitých věcí

Při oceňování je nezbytně nutné nejprve shromáždit potřebné informace a dokumentaci. Na první schůzce, případně elektronicky mi sdělíte, o jaký předmět ocenění se jedná a především pro jaký účel jej požadujete.

Ode mne se ve stejnou chvíli dovíte předběžnou cenu za poskytnutou službu a další informace, týkající se procesu vypracování ocenění.

 

Základní požadované podklady

  • Výpis z listu vlastnictví odpovídající skutečnému stavu
  • Kopie katastrální mapy
  • Projektová a stavebně právní dokumentace (pokud máte k dispozici)
  • Geometrický plán (nezbytný u nemovitých věcí nezapsaných v katastru nemovitostí)
  • Předchozí ocenění (pokud existuje)
  • Smlouvy vztahující se k předmětné nemovité věci


Další podklady budou upřesněny v závislosti na druhu oceňovaného předmětu a účelu ocenění.

Následně provedu místní šetření. Bez tohoto nelze vyhotovit žádnou formu ocenění. Účelem místního šetření je zjištění a kontrola skutečného stavu, provedení potřebných měření a vytvoření fotodokumentace.

Po zpracování všech informací Vám sdělím konečnou cenu za zpracování odhadu, odborného vyjádření nebo posudku.

Dodací lhůta se pohybuje v rozmezí 3 – 14 pracovních dnů v závislosti na složitosti a formě ocenění. Po vypracování dokumentu ocenění se dohodneme na konkrétním termínu a způsobu jeho předání. Předmětné dokumenty zasílám rovněž elektronicky ve formátu pdf.

Spolu s dokumentem obdržíte fakturu k uhrazení služby, pokud se nedohodneme jinak.