Mgr. Petr B. Ulrich - Oceňování nemovitých věcí - Frýdek-Místek

Postup


 

Postup při oceňování nemovitých věcí

Při oceňování je nezbytně nutné nejprve shromáždit potřebné informace a dokumentaci. Na první schůzce, případně elektronicky mi sdělíte, o jaký předmět ocenění se jedná a především pro jaký účel jej požadujete.

Ode mne se ve stejnou chvíli dovíte předběžnou cenu za poskytnutou službu a další informace, týkající se procesu vypracování ocenění.

 

Základní požadované podklady

  • Výpis z listu vlastnictví odpovídající skutečnému stavu
  • Kopie katastrální mapy
  • Projektová a stavebně právní dokumentace (pokud máte k dispozici)
  • Geometrický plán (nezbytný u nemovitých věcí nezapsaných v katastru nemovitostí)
  • Předchozí ocenění (pokud existuje)
  • Smlouvy vztahující se k předmětné nemovité věci


Další podklady budou upřesněny v závislosti na druhu oceňovaného předmětu a účelu ocenění.

Po zpracování těchto vstupních informací Vám sdělím konečnou cenu za zpracování odhadu, odborného vyjádření nebo posudku.

Následně provedu místní šetření. Bez tohoto nelze vyhotovit žádnou formu ocenění. Účelem místního šetření je zjištění a kontrola skutečného stavu, provedení potřebných měření a vytvoření fotodokumentace.

Po té se dohodneme na konkrétním termínu a způsobu předání dokumentu ocenění. Dodací lhůta se pohybuje v rozmezí 3 – 14 pracovních dnů v závislosti na složitosti a formě ocenění.

Spolu s dokumentem obdržíte fakturu k uhrazení služby, pokud se nedohodneme jinak.