Mgr. Petr B. Ulrich - Oceňování nemovitých věcí - Frýdek-Místek

GDPR

 

Ochrana osobních údajů

 

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.petrulrich.cz a e-mailových adres petr@petrulrich.cz a petr@ulrichreality.cz, mými klienty a zájemci o mé služby a produkty.  

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (jako subjekt údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.  

3. Velmi si vážím Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete a při zpracování osobních údajů postupuji podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v účinnost 25. 05. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.  

4. Jen pro úplnost uvádím, že předpokládám, že veškeré údaje, které mi sami poskytnete, jsou údaji pravdivými a aktuálními a že v případě, kdy dojde v tomto směru ke změně, budete mne o ní bez zbytečného prodlení informovat, abychom i my mohli zjednat nápravu. 

 

II. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mne můžete kontaktovat

Mgr. Petr Bohumír Ulrich, nar. 27. 10. 1966
se sídlem Frýdek-Místek, 28. října 1495, PSČ 738 01
IČ 44929102, nejsem plátce DPH    
mobil 777 229 232, e-mail petr@petrulrich.cz 
webové stránky petrulrich.cz
ID DS 4tqpwjx

(dále jen „ správce“)

 

III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

1. Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. zejména v souvislosti s oceňováním, zprostředkováním nákupu nebo prodeje nebo pronájmu či podnájmu nemovitých věcí), při osobním kontaktu (včetně údajů předaných při prohlídkách nemovitých věcí), telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms, zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger, WhatsApp).  Zpracovávám i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Linkedin). Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s Vaším souhlasem.  

2. Osobní údaje, které zpracovávám: jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, vzdělání, IP adresu, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsem Vám poskytnul, Váš rodinný stav, pohlaví, fotografie, na kterých jste zobrazeni, videozáznamy, na kterých jste zaznamenáni, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej Vám zprostředkovávám (ve spojení s dalšími údaji), údaj o velikosti obce, kde žijete. 

 

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mne k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností 
Abych s Vámi mohl uzavřít smlouvu a dodat Vám Vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci s Vámi, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsem Vám poskytnul, Váš rodinný stav, pohlaví, fotografie, na kterých jste zobrazeni, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej Vám zprostředkovávám nebo které oceňuji (ve spojení s dalšími údaji), údaj o velikosti obce, kde žijete. 
Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být například příprava kupní smlouvy na zprostředkovávanou nemovitost. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a mým potvrzením takové objednávky.  K tomuto účelu osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.   
 
B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů 
Vaše osobní údaje zpracovávám, abych dostál povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“). Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které mi povinnost jejich zpracování ukládají.  
 
C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby 
Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám. Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání mých práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusím dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace. Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje svých klientů: jméno, příjmení, adresu, telefonní kontakt, e-mail.  
 
D. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu 
Pokud mi udělíte svůj souhlas, budu zpracovávat Vaše osobní údaje k zasílání nabídky mých realitních služeb. Váš souhlas budu k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste mým klientem. Před tím, než mi Váš souhlas udělíte, budu Vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není. 

 

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

1. Se zajištěním některých mých smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář(e), poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli mám uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí.  

2. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat). 

 

VI. Informace o dalších Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům 
Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.  

B. Právo na opravu osobních údajů 
Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, jichž se nepřesnosti týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) 
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede). 

D. Právo na omezení zpracování 
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezil zpracování Vašich osobních údajů.  

E. Právo na přenositelnost údajů 
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.  

F. Právo vznést námitku 
V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.